Çevre ve İSG Yönetim Sistemi Politikamız

• Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartların şartlarını riayet ederek sürekli gelişim/iyileştirme için başarılı bir performans göstermeyi,

• Çevre kazaları, meslek hastalıkları ve iş kazalarına yol açabilecek tehlikeleri tanımlamayı, önlemeyi, azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,

• Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek ve güvenli & sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak için gerekli tedbirleri almayı,

• Atıklarımızı minimize ederek tekrar verimli kullanmayı sağlamayı,

• Enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı,

• Şirketimizin stratejik amacı ve bağlamına, Çevre & İSG risklerine ve fırsatlarının doğasına uyum sağlamayı,

• Risk ve fırsatları değerlendirerek ve ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak sürdürülebililir Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği bilincini ve kültürünü en üst seviyeye ilerletmeyi,

• Üst yönetimimizin liderliğinde doğal çevremizi korumaya ve kirliliği önlemek ve İSG tehlikelerini ortadan kaldırmak amacıyla tüm çalışanlarımızın katkısıyla Çevre ve İSG performansını sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

• Çevre Yönetimi ve İş sağlığı& Güvenliği hedeflerimiz doğrultusunda, çalışanlarımızın katılımı ve üst yönetimin liderliği arayıcılığı ile çevre ve iş sağlığı& güvenliği yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlamayı ve kaynakların arlığını güvence altına almayı,

• Çevre & İSG faaliyetlerimizden etkilenen çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi bilgilendirmeyi, eğitmeyi, kontrol etmeyi ve sistemimizin sürekli gözden geçirilmesini sağlamayı,

• Çevresel riskleri ve tehlikeleri belirlemede ve yönetmede yasal ve diğer şartlara uymayı,

• Sürdürülebilir katma değerini en üst düzeyde oluşturmayı, 

taahhüt ederiz.